Arqueologia

Una de les tasques fonamentals de la nostra empresa és l’arqueologia en totes les seves vessants, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. Amb una trajectòria de més de 15 anys al sector, proporcionem seguretat en el compliment dels contractes, pressupostos i calendaris pactats. Com a empresa spin-off de la Universitat Rovira i Virgili dotem de qualitat i valor tots els nostres projectes, essent un dels nostres principals objectius la transferència del coneixement.

Excavacions arqueològiques

Intervencions arqueològiques preventives que impliquin afectació al subsòl, bé en extensió en jaciments i/o àrees arqueològiques, bé mitjançant sondejos en solars o immobles, amb una àmplia experiència en món ibèric, època romana, període islàmic i medieval, època moderna i guerra civil.

Prospeccions arqueològiques

Inspecció/exploració tècnica visual sobre el terreny que ha de permetre localitzar, posicionar, delimitar i/o caracteritzar culturalment els elements patrimonials i/o arqueològics existents en una àrea determinada, sigui aquesta un solar particular o un territori més extens d’àmbit municipal o comarcal.

Delimitació arqueològica

Treballs previs a qualsevol actuació urbanística destinats a acotar àrees d’expectativa arqueològica. L’objectiu d’una delimitació és confirmar i/o descartar la presència de restes al subsòl, així com també obtenir informació prèvia d’un jaciment, de la seva estratigrafia i/o de la seva cronologia.

Control arqueològic d’obres

Intervencions d’urgència associades a la realització d’una obra. Es tracta de seguiments i controls arqueològics de tots aquells moviments de terra i rebaixos mecànics que afecten al subsòl, sent les més freqüents tot tipus de rases de serveis a la via pública i/o forats d’ascensors en immobles particulars.

Documentació gràfica i topografia

Treballs dirigits a l’obtenció d’informació gràfica de jaciments arqueològics i/o paleontològics. Aquestes tasques contemplen aixecaments planimètrics, virtuals i/o tridimensionals mitjançant la teledetecció amb fotogrametria digital aèria o terrestre que permet obtenir models precisos i de gran qualitat de tot tipus de restes arqueològiques.

Informes tècnics d’impacte i afectació arqueològica

Estudis històrics/arqueològics en edificis, redacció de tot tipus de projectes tècnics, inventaris d’elements patrimonials en municipis i elaboració de cartes arqueològiques, catalogació de materials arqueològics, catalogació virtual de peces arqueològiques: ens adaptem a les teves necessitats.

Adequació i neteja de jaciments

Manteniment, neteja i desbrossament vegetal de jaciments i àrees arqueològiques, així com també consolidació d’estructures amb materials reversibles, adequació d’àmbits i disseny de tot tipus de cartelleria, tant per preservar les restes conservades com per socialitzar-les i fer-les accessibles a tot tipus de públic.

Tractament de restes (desmuntatge d’estructures, cobriments parcials o definitius, extracció de restes antropològiques)

Redacció d’informes tècnics de desmuntatge d’estructures, tractament i cobriment de tot tipus de restes no extretes utilitzant materials adequats i que no compactin, estudis antropològics per part de tècnics especialistes, sempre seguint les directrius que estableix la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic.