Arqueologia

Una de les tasques fonamentals de la nostra empresa és l’arqueologia en totes les seves vessants, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. Amb una trajectòria de més de 15 anys al sector, proporcionem seguretat en el compliment dels contractes, pressupostos i calendaris pactats. Com a empresa spin-off de la Universitat Rovira i Virgili dotem de qualitat i valor tots els nostres projectes, essent un dels nostres principals objectius la transferència del coneixement.

Excavacions arqueològiques

Intervencions arqueològiques preventives que impliquin afectació al subsòl, bé en extensió en jaciments i/o àrees arqueològiques, bé mitjançant sondejos en solars o immobles, amb una àmplia experiència en món ibèric, època romana, període islàmic i medieval, època moderna i guerra civil.

Prospeccions arqueològiques

Inspecció/exploració tècnica visual sobre el terreny que ha de permetre localitzar, posicionar, delimitar i/o caracteritzar culturalment els elements patrimonials i/o arqueològics existents en una àrea determinada, sigui aquesta un solar particular o un territori més extens d’àmbit municipal o comarcal.

Delimitació arqueològica

Treballs previs a qualsevol actuació urbanística destinats a acotar àrees d’expectativa arqueològica. L’objectiu d’una delimitació és confirmar i/o descartar la presència de restes al subsòl, així com també obtenir informació prèvia d’un jaciment, de la seva estratigrafia i/o de la seva cronologia.

Control arqueològic d’obres

Intervencions d’urgència associades a la realització d’una obra. Es tracta de seguiments i controls arqueològics de tots aquells moviments de terra i rebaixos mecànics que afecten al subsòl, sent les més freqüents tot tipus de rases de serveis a la via pública i/o forats d’ascensors en immobles particulars.

Documentació gràfica i topografia

Treballs dirigits a l’obtenció d’informació gràfica de jaciments arqueològics i/o paleontològics. Aquestes tasques contemplen aixecaments planimètrics, virtuals i/o tridimensionals mitjançant la teledetecció amb fotogrametria digital aèria o terrestre que permet obtenir models precisos i de gran qualitat de tot tipus de restes arqueològiques.

Informes tècnics d’impacte i afectació arqueològica

Estudis històrics/arqueològics en edificis, redacció de tot tipus de projectes tècnics, inventaris d’elements patrimonials en municipis i elaboració de cartes arqueològiques, catalogació de materials arqueològics, catalogació virtual de peces arqueològiques: ens adaptem a les teves necessitats.

Adequació i neteja de jaciments

Manteniment, neteja i desbrossament vegetal de jaciments i àrees arqueològiques, així com també consolidació d’estructures amb materials reversibles, adequació d’àmbits i disseny de tot tipus de cartelleria, tant per preservar les restes conservades com per socialitzar-les i fer-les accessibles a tot tipus de públic.

Tractament de restes (desmuntatge d’estructures, cobriments parcials o definitius, extracció de restes antropològiques)

Redacció d’informes tècnics de desmuntatge d’estructures, tractament i cobriment de tot tipus de restes no extretes utilitzant materials adequats i que no compactin, estudis antropològics per part de tècnics especialistes, sempre seguint les directrius que estableix la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic.

Per gestionar de manera centralitzada els requisits que en matèria preventiva ens sol·liciten els nostres clients, comptem amb el segell Gestiona, amb el qual Obralia, agent neutral, valida que tots els processos siguin correctes i estiguin actualitzats, contribuint a que els nostres clients tinguin una experiència d’usuari més satisfactòria.