Control arqueològic d’obres

Control arqueològic d’obres

Intervencions d’urgència associades a la realització d’una obra. El control arqueològic d’obres consisteix en la realització d’una vigilància o seguiment preventiu dels moviments de terres abans o durant l’execució ́ d’un projecte d’obra. Aquests projectes poden afectar un petit terreny o bé una gran extensió de territori. Aquest tipus d’actuació es basa en el control visual de les feines que s’efectuen en una zona on és possible l’aparició de restes arqueològiques per part d’un arqueòleg.

Els moviments de terres

Els moviments de terres s’efectuen normalment de forma mecànica, amb la maquinària necessària per a cada actuació i amb la supervisió d’un director. En el cas que es localitzin restes arqueològiques, aquestes s’hauran de delimitar de forma mecànica o manual i en funció de la seva entitat donaran lloc a una campanya d’excavació extensiva de les restes. El tècnic director haurà d’emetre un informe en el que es valori l’extensió, potència i característiques del jaciment, així com la programació d’una excavació arqueològica en extensió. En cas que siguin elements arqueològics de poca entitat es poden delimitar, excavar i documentar durant l’execució del mateix control arqueològic.

Coincidència espacial

En el cas d’una coincidència espacial entre les restes arqueològiques localitzades i el projecte d’obra, es realitzarà una superposició en planta del citat projecte d’obra amb les restes arqueològiques localitzades. D’aquesta forma es determinarà el grau d’afectació. En el cas que el seguiment o control hagi donat com a resultat la no localització de restes arqueològiques, s’entendrà que el resultat és negatiu. En el moment que el director tècnic ho consideri oportú i ho justifiqui tècnicament, es donarà per finalitzada la intervenció arqueològica i es redactarà l’informe preliminar o bé la memòria.

Control arqueològic d’obres

Per gestionar de manera centralitzada els requisits que en matèria preventiva ens sol·liciten els nostres clients, comptem amb el segell Gestiona, amb el qual Obralia, agent neutral, valida que tots els processos siguin correctes i estiguin actualitzats, contribuint al fet que els nostres clients tinguin una experiència d’usuari més satisfactòria.

Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem ho accepteu.    Configurar i més informació
Privacidad