Delimitació arqueològica

Delimitació arqueològica

Treballs previs a qualsevol actuació urbanística destinats a acotar àrees d’expectativa arqueològica. L’objectiu d’una delimitació és confirmar o descartar la presència de restes arqueològiques al subsòl (es a dir zones d’expectativa arqueològica o paleontològica); així com també obtenir informació prèvia d’un jaciment, de la seva estratigrafia o de la seva cronologia.

La delimitació té com a objectiu la visualització del subsòl per tal de localitzar restes arqueològiques. En el cas que aquestes no apareguin, s’ha de profunditzar fins al terreny geològic per tal de descartar amb total certesa que en el punt per on passa la rasa o cala de sondeig, no hi ha restes arqueològiques. Aquest tipus d’actuació́ implica l’extracció́ de la capa vegetal mitjançant maquinària. Cal realitzar un rebaix del terreny fins a la localització de restes arqueològiques o bé fins a la descoberta del terreny geològic en el cas que no es documentin restes arqueològiques.

Desenvolupament dels treballs

Els treballs es poden desenvolupar  mitjançant l’excavació de rases o cales de sondeig repartits per l’àmbit d’estudi o mitjançant l’excavació en extensió de la totalitat de la superfície. Quan es realitza mitjançant rases o cales de sondeig aquestes han d’estar repartides per tota la superfície a prospectar, de tal manera que siguin representatives. Normalment, en superfícies petites o dins d’edificis o solars urbans, s’acostuma a realitzar cales de sondeig d’aproximadament 2 metres d’ample per 2 metres de profunditat. A les grans superfícies és preferible la realització́ de rases de sondeig. Aquestes rases s’han d’efectuar de forma que cobreixin el màxim espai possible i en tots els sentits. Caldrà̀ efectuar rases d’aproximadament 10 metres de llargada i separades entre si per 10 m. Si es localitzen indicis clars o restes arqueològiques, les rases s’hauran d’efectuar amb menys distancia entre sí fins a delimitar el jaciment.

Maquinària i prospecció

La maquinària utilitzada normalment és una retro-excavadora mixta amb pala plana de neteja. Tot i això, en casos puntuals, com ara la gran profunditat del terreny geològic o bé l’extrema compactació del terreny, també es pot utilitzar una maquinària més gran, concretament una giratòria amb pala plana de neteja. La prospecció mitjançant les cales o les rases de sondeig és un mètode útil per a la descoberta de jaciments arqueològics. És una prospecció més efectiva que la superficial ja que aporta una informació molt més precisa.  En el cas que es localitzin indicis que determinin l’existència de restes arqueològiques, caldrà delimitar l’extensió del jaciment i establir la seva tipologia. Amb aquesta informació s’haurà de fer una proposta de treball a futur, tant a nivell tècnic, temporal com econòmic.

Delimitació arqueològica mitjançant rases o cales de sondeig

També podem realitzar delimitacions  arqueològiques manuals. Un tipus d’actuació que servirà per conèixer, de forma prèvia a l’excavació d’un jaciment, la seva estratigrafia, potència i cronologia. Per aconseguir-ho, es programa un número de cales suficient per valorar la totalitat del jaciment arqueològic. Per tal de dur a terme aquesta actuació́ es requereix la presència de com a mínim un arqueòleg i d’un o varis auxiliars depenent del nombre de cales i de les característiques concretes del jaciment arqueològic. També cal preveure la presència d’un equip de topografia per tal de situar les cales de sondeig manuals.

Delimitació arqueològica
Per gestionar de manera centralitzada els requisits que en matèria preventiva ens sol·liciten els nostres clients, comptem amb el segell Gestiona, amb el qual Obralia, agent neutral, valida que tots els processos siguin correctes i estiguin actualitzats, contribuint a que els nostres clients tinguin una experiència d’usuari més satisfactòria.
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem ho accepteu.    Configurar i més informació
Privacidad