Excavacions arqueològiques

Excavacions arqueològiques al subsòl

Una de les tasques fonamentals de la nostra empresa és l’arqueologia en totes les seves vessants, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. Amb una trajectòria de més de 15 anys d’experiència al sector, proporcionem seguretat en el compliment dels contractes, pressupostos i calendaris pactats. Com a empresa spin-off de la Universitat Rovira i Virgili dotem de qualitat i valor tots els nostres projectes, essent la transferència del coneixement un dels nostres principals objectius.

Classificació de les intervencions arqueològiques que realitzem a IBER

  • Prospeccions: són exploracions a la superfície, subsòl o mitjans subaquàtics que no impliquen la remoció de terreny i poden incloure la recol·lecció de materials arqueològics o paleontològics o no. L’objectiu és localitzar i estudiar vestigis arqueològics o paleontològics, ja sigui amb o sense la utilització de tècniques especialitzades.
  • Mostrejos: inclouen l’extracció de mostres que poden incloure la remoció de terreny o la recol·lecció de materials.
  • Controls: són activitats de vigilància i, en alguns casos, coordinació d’obres o treballs que puguin afectar restes arqueològiques o paleontològiques, incloent-hi la neteja de jaciments.
  • Excavacions: són remocions a la superfície, subsòl o mitjans subaquàtics per tal de descobrir i investigar sistemàticament tota mena de restes arqueològiques o paleontològiques. També inclouen sondejos que busquen comprovar o delimitar l’existència de vestigis arqueològics o paleontològics en un punt determinat.
  • Documentació gràfica i plàstica: són intervencions destinades a obtenir informació gràfica de jaciments arqueològics o paleontològics. Aquests treballs es poden fer mitjançant calcs per a estudis directes d’art rupestre i mural, mitjançant aixecaments planimètrics o amb la realització de rèpliques o altres tècniques.
  • Consolidació, restauració i adequació: són intervencions destinades a conservar i mantenir o adequar per a la visita pública els jaciments arqueològics i paleontològics.

L’excavació arqueològica en extensió de les restes identificades es realitzarà normalment de forma manual i sota direcció d’un director tècnic.

L’excavació arqueològica d’un jaciment implica la documentació de tota l’estratigrafia arqueològica existent (o de la que es troba afectada per un projecte d’obres) des de la superfície fins a exhaurir l’estratigrafia arqueològica, amb la localització dels nivells geològics.

Els jaciments arqueològics normalment no es troben en superfície sinó que es troben a certa fondària. Aquesta situació implica, abans d’iniciar la intervenció arqueològica pròpiament dita, el rebaix dels nivells superficials amb mitjans mecànics i sota la direcció d’un director tècnic, especialitzat, fins a la cota on es localitzi estratigrafia o estructures arqueològiques.

En cas que es conegui alguna referència històrica sobre el jaciment, s’haurà de realitzar una recerca arxivística de la possible documentació conservada referent al jaciment, recerca que durà a terme un arqueòleg o un tècnic documentalista.

D’una banda, realitzem intervencions arqueològiques preventives que impliquin afectació al subsòl, bé en extensió en jaciments i/o àrees arqueològiques, bé mitjançant sondejos en solars o immobles, amb una àmplia experiència en món ibèric, època romana, període islàmic i medieval, època moderna i guerra civil. Aquesta tècnica s’empra quan de forma prèvia a una actuació urbanística o arqueològica s’han detectat indicis de possible presència de restes arqueològiques (és a dir, zones d’expectativa arqueològica o paleontològica). Amb l’objectiu de delimitar, en cas d’existir restes arqueològiques, es realitzarà un conjunt de mostrejos del sòl per a obtenir dades i conèixer la realitat del subsòl.

D’altra banda, executem intervencions arqueològiques al subsòl d’edificis. En aquest cas, sondejos manuals, dirigits per un director tècnic, en diversos punts d’un edifici per tal de determinar l’estratigrafia i característiques arqueològiques del jaciment. La realització d’aquests sondejos ha de permetre descartar l’excavació d’espais concrets on es posi de manifest la inexistència de nivells o restes arqueològiques. La potència rebaixada dels sondeigs haurà d’arribar fins a la localització de l’estrat geològic. Els rebaixaments inicials dels nivells superficials es podran efectuar mecànicament, sempre que es tracti de paviments i/o nivells de runa recents. Posteriorment, es rebaixaran aquests nivells fins a la localització d’estructures o estratigrafia arqueològica. Un cop rebaixats els nivells superficials i documentades les primeres restes es continuaran els treballs de forma manual, rebaixant progessivament el terreny fins a exhaurir els nivells arqueològics i localitzar els nivells geològics.

Activitats i projectes d'arqueologia

Excavacions arqueològiques al subsòl
Arqueología
Ivan Cots

AMFITEATRE DE TARRAGONA

Els treballs arqueològics efectuats a l’amfiteatre de Tarragona s’emmarquen dins les obres amb caràcter d’urgència degut a les deficiències i problemes estructurals que presenta aquest

Excavacions arqueològiques al subsòl

Per gestionar de manera centralitzada els requisits que en matèria preventiva ens sol·liciten els nostres clients, comptem amb el segell Gestiona, amb el qual Obralia, agent neutral, valida que tots els processos siguin correctes i estiguin actualitzats, contribuint al fet que els nostres clients tinguin una experiència d’usuari més satisfactòria.

Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem ho accepteu.    Configurar i més informació
Privacidad